Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.

Items toevoegen

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Nv. De Marie
Bodegemstraat 15, 1740 Ternat, België
info@demarieshop.be
Tel.: 02/451 51 15
Fax.: 02/582 34 54
BTW: 0416.875.514
Rechtspersonenregister: Rechtbank van Koophandel, Waterloolaan 170, 1000 Brussel.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden van Nv. De Marie

 • Naam verkoper: nv. De Marie
  Adres: Bodegemstraat 15, 1740 Ternat, België
  Bezoekadres: Bodegemstraat 15, 1740 Ternat, België
  Bereikbaarheid: van maandag t.e.m. vrijdag van 7u00 - 12u00 & 12u30 - 18u00, op zaterdag van 08u00 - 12u00 & 13u00 - 16u00.
  Tel.: 02/582 13 47
  Fax: 02/582 34 54
  E-mailadres: info@nvdemarie.be
  BTW-nummer: 0416.875.514

 • Al onze verkopen, werken, leveringen en dienstprestaties zijn onderworpen aan de hierna omschreven voorwaarden.
  Elke afwijking eraan moet voorafgaand door onze vennootschap schriftelijk zijn aanvaard.
   
 • Onze tarieven gelden niet als offerte
  Iedere prijsofferte en uitvoeringstermijn is slechts geldig nadat ze door onze vennootschap schriftelijk is vastgelegd.
  Iedere wijziging aan de overeenkomst tussen de datum van het contract en het tijdstip van de levering of prestatie, geeft ons het recht tot herziening van de overeenkomst tussen de datum van het contract en het tijdstip van de levering en uitvoeringstermijn.
   
 • Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven.
  Afwijkingen van tint of afmetingen geven geen aanleiding tot klacht of schadevergoeding.
  Dit geldt eveneens voor verschillen bij éénzelfde levering of van de ene levering tot de andere of nog van de ene bestelling tot de andere.
  Alle materialen zijn inderdaad van zo'n bijzondere aard dat geen absolute waarborg kan gegeven worden over de absolute gelijkvormigheid van kleuren, nuance, enz.
  Het is aanbevolen alle materialen bij verwerking goed te mengen. In geval van bijlevering is een verschil in tint of nuance meestal niet te voorkomen. Wij dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Hetzelfde dient gezegd voor tegels met glazuur bezet, en hun normale slijtage en ontglazing.
   
 • De verkoop van de materialen geschiedt steeds met de levering en aanvaarding in onze magazijnen.
  De verkoper neemt bezit van de koopwaren op het moment dat de lading aanvangt.
  De goederen reizen steeds op risico en in opdracht van de koper, zelfs wanneer wij de vervoerskosten te onzen laste nemen en de levering met eigen wagen doen.
  Vertraging in levering geeft geen recht tot schadevergoeding. De plaats van de levering moet een goed bereikbare en verharde plaats zijn en palen aan de straat. Indien in opdracht van de koper de verharde baan moet worden verlaten, is hij volledig verantwoordelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen van levering, personen of zaken.
   
 • Behoudens schriftelijke afwijking zijn onze facturen contact te betalen op onze zetel. Het is onze vertegenwoordigers niet toegelaten geldig kwijting te geven.
  Klachten over zichtbare gebreken of niet-conformiteit zijn laattijdig na het vertrek van de materialen uit onze magazijnen.
  Elke klacht over de facturatie moet binnen de 8 dagen na verzending per aangetekend schrijven overgemaakt worden.
   
 • Eventuele verborgen gebreken moeten ten laatste 6 maanden na factuurdatum via aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden. In geval de klacht over verborgen gebreken gegrond is, zijn wij slechts gehouden tot vervanging van de door ons geleverde materialen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding welke ook de gevolgen van de eventuele gebreken zijn.
   
 • Het plaatsen en verwerken van materialen betekent altijd de definitieve aanvaarding en goedkeuring ervan door de koper.
  Indien een vloerder, aannemer enz. onze materialen plaatst, die zichtbare gebreken zouden vertonen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de nalatigheid van deze persoon.
   
 • De geleverde materialen blijven onze eigendom tot integrale betaling. Lege paletten worden, op kosten van de koper door deze terug naar onze magazijnen gebracht.
  Er worden geen materialen teruggenomen tenzij hiervoor een geschreven overeenkomst bestaat en dan slechts voor zover deze materialen ons in onbeschadigde toestand franco toegestuurd worden.
  De terugbetaling gebeurt slechts tegen 80% van de oorspronkelijke factuurwaarde. De kosten van de terugname worden aangerekend.
   
 • De facturen die niet betaald zijn op vervaldag, brengen van rechtswege en zonder aanmaning intrest op ten belope van 1% per maand. Bovendien zal ten titel van schadebeding, formeel aanvaard door de koper, een forfaitaire som van 15% van de verschuldigde bedragen aangerekend worden met een minimum van 150 euro. Deze schadevergoeding is eveneens van rechtswegen en zonder ingebrekestelling verschuldigd.
   
 • Het kan voorvallen dat artikelen die nog op de webshop staan tijdelijk of niet meer te koop zijn.
  Eveneens kan het voorvallen met een artikel waar voorraad op staat, maar waarvan er in werkelijkheid geen voorraad van is. Dit kan door toeval, terwijl u uw bestelling afrond, is er iemand in onze fysieke winkel die hetzelfde artikel koopt, waardoor er niet zoveel stock meer is als u zou besteld hebben.
  De boven vermelde gevolgen kunnen ook de oorzaak zijn van een vertraging in de synchronisatie van de shop.
  Geen enkele van bovenstaande vermelde redenen geven aanleiding tot klacht of schadevergoeding.
   
 • Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank waaronder de maatschappelijk zetel van de verkoper ressorteert.

 


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Nv. De Marie, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Bodegemstraat 15; 1740 Ternat; België, BTW BE0416.875.514, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Nv. De Marie moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Nv. De Marie aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het origineel artikel.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Nv. De Marie niet. Nv. De Marie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Nv. De Marie is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Nv. De Marie.
Nv. De Marie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 4: Online aankopen

Nadat u alle artikelen hebt gekozen die u wilt kopen, kan u deze bestellen.
De bestelprocedure loopt als volgt:

 • Bij het begin van de afhandeling van uw bestelling, krijgt u een overzicht van uw winkelmand.
 • In de volgende stap, moet u zich inloggen met u bestaande account, indien u nog geen account heeft, kan u deze aanmaken op dezelfde pagina.
 • Na het inloggen, krijgt u nog eens het overzicht van u winkelmand, u kan deze dan nog aanpassen (artikelen verwijderen of eventueel nog artikelen toevoegen)
 • Nadien kiest u voor de verzendingswijze, u kan kiezen uit volgende 2 opties:
  • Afhalen
  • Levering (hier kan u kiezen of u de levering in delen wenst te ontvangen of niet)
 • U krijgt een overzicht van het factuuradres en het leveringsadres, deze kan u hier nog aanpassen indien nodig.
 • Vervolgens kan u de betalingswijze kiezen. Hier zal maar 1 optie zijn en dat is de 'KBC-Paypage', hieronder vallen de volgende betalingsopties:
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Bancontact / Mister Cash
  • KBC betaalknop
 • In de volgende stap krijgt u voor een laatste keer een overzicht van de bestelling, in deze stap bevestig je de bestelling. Hier kan je wel nog je algemene gegevens aanpassen, maar niet meer de te bestellen artikelen.
 • In deze laatste stap, gaat u naar de beveiligde betaalpagina, waar u de betaling kan uitvoeren.
 • Zodra u de betaling hebt uitgevoerd, word u doorgestuurd naar uw account pagina met een overzicht van uw bestelling.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Via Visa
 • Via Mastercard
 • Via Maestro
 • Via Bancontact / Mister Cash
 • Via KBC Betaalknop

Nv. De Marie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Indien de artikelen bij ons op voorraad zijn, gebeurt de levering binnen 1 à 2 werkdagen.

Zijn de artikelen niet op voorraad, dan nemen we contact met je op om de leveringsperiode te bespreken.
Indien de termijn voor de artikelen die niet in stock zijn, te lang is, kun je de bestelling volledig of gedeeltelijk nog annuleren.

De kostprijs van een pakjes levering, is basis € 7.

De prijs van een vrachtlevering hangt af van de plaats waar we moeten leverenen.
Onderstaand vindt je een kaart met de regio's en hun prijzen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt via bpost of onze eigen leverdienst.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Nv. De Marie.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Nv. De Marie was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Nv. De Marie.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Nv. De Marie te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Nv. De Marie.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Nv. De Marie, Bodegemstraat 15; 1740 Ternat; België, tel: 02/451 51 15, fax: 02/582 34 54, info@demarieshop.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Modelformulier voor herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Nv. De Marie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Nv. De Marie, Bodegemstraat 15; 1740 Ternat; België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Nv. De Marie zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Nv. De Marie alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Nv. De Marie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Nv. De Marie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Nv. De Marie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Nv. De Marie betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Nv. De Marie klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Nv. De Marie.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Nv. De Marie zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Nv. De Marie is bereikbaar op het telefoonnummer 02/451 51 15 via e-mail op info@demarieshop.be of per post op het volgende adres Bodegemstraat 15; 1740 Ternat; België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nv. De Marie respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven (indien hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Nv. De Marie, Bodegemstraat 15; 1740 Ternat; België of via info@nvdemarie.be, gratis de schriftelijke of digitale mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Nv. De Marie, Bodegemstraat 15; 1740 Ternat; België, info@demarieshop.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is wel mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: leveranciers die rechtstreeks naar de klant leveren voor een vlottere verwerking van de bestelling ten voordele van de klant.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Nv. De Marie heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Nv. De Marie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Meer informatie omtrent uw privacy kan u in ons volledige privacyverklaring vinden: Privacyverklaring
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@demarieshop.be.


Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Nv. De Marie om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Nv. De Marie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Nv. De Marie heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.


Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 • Bancontact/Mister Cash
 • KBC Online
 • Maestro
 • MasterCard
 • Visa